درباره ی نامه ی آلبرت اینشتین و ندانم گرایی او

من از دنبال کنندگان تارنمای رادیو اسراییل هستم
و خبرها و نوشته های این تارنما و تفسیرهای منشه امیر را می خوانم
همین چند روز پیش بود که باز دیدگاه های آلبرت اینشتین درباره ی دین و خدا
خبرساز شد ، اگر درست یادم مانده باشد در خبرها خواندم که نامه ی آلبرت اینشتین
نزدیک به یک و نیم میلیون دلار ارزش گذاری شده بود.
در بیشتر تارنماهای خبری من این را دیدم ولی یادم نمی آید که خبر این را در
تارنمای رادیو اسراییل دیده باشم ،خب این خبر مهمی بود که می توانست
در تارنمای رادیو اسراییل به آن پرداخته شود.
آلبرت اینشتین با اینکه یهودی بود ولی باور دینی و باور خداگرایانه ای نداشت
و برپایه ی گفته هایش می توان او را یک ندانم گرا دانست و البته آلبرت اینشتین
در نامه اش می گوید که او به چیزی به نام قوم برگزیده باور ندارد.
امیدوارم دیدگاه های آلبرت اینشتین،دلیلی نبوده باشد بر اینکه تارنمای رادیو اسراییل
از پرداختن به این نامه ی آلبرت اینشتین پرهیز کند.

۱۶-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements