باید آرامش روانی از این تروریست های پاسدار و بسیجی گرفته شود

این تروریست های پاسدار و بسیجی آیا به این نمی اندیشند که اگر یک روز
رژيم ننگین اسلامی سرنگون شود،آن هنگام چه کار خواهند کرد؟
بی شک که این اوباشان، بخشیده نخواهند شد و باید پاسخگوی کارهایی که کرده اند باشند
ینی باید برای همه ی کارهایی که انجام داده اند تاوان بدهند و مجازات شوند.
ینی این تروریست های پاسدار و بسیجی فکر نمی کردند که پایه های رژيم ننگین اسلامی
تا این اندازه سست و لرزان شود ولی دیدیم که پایه هایش دارد سست و لرزان میشود
ینی این اوباشان پاسدار و بسیجی فکر کرده اند که می توانند همین جور برای خودشان
دست به ترور و شکنجه و کشتار بزنند و کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد
در ماه های آینده خواهید دید که این تروریست های پاسدار و بسیجی به تب و لرز
خواهند افتاد چون توفان های بزرگی در پیش است و آزادی خواهان و آزادیبانان
به دادخواهی برخواهند خواست و این اوباشان ستمگر و سرکوبگر را دستگیر
و دادگاهی خواهند کرد.
این تروریست های پاسدار و بسیجی باید تاوان وهشیگری هایشان را بدهند
و باید آرامش روانی از این تروریست های پاسدار و بسیجی گرفته شود
و آن ها باید پیش نشانگرهای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی را درک و اهساس کنند.

۱۵-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements