شدت تبلیغات دینی بر روی من که نتیجه ی وارونه دارد

این مافیای دین هر اندازه که بر شدت ستیز خودش با دگراندیشی و آزادی می افزاید
به همان اندازه و یا هتا بیشتر بر مقدار بی خدایی من افزوده میشود ینی شدت تبلیغات دینی
بر روی من که نتیجه ی وارونه دارد،هر چه تبلیغات مافیای دین افزایش می یابد
سپر من در برابر دین و مافیای دین،نیرومندتر و بزرگتر میشود.
مافیای دین از بام تا شام،چرت و پرت های دینی را از رسانه هایش پخش می کند
و همه اش می خواهد کنترل همه چیز و همه کس را به دست بگیرد
ینی با تکرار یک رشته افسانه و خرافه می خواهد لشگریانی برای خودش داشته باشد
تا با آن بتواند ناهم اندیشان و دگراندیشان را سرکوب کند.
زمانی که بخواهم اندکی بخندم و یا پلید و ویرانگر بودن دین را فراموش نکنم
گاهی به چرت و پرت گویی رسانه های مافیای دین نگاهی می اندازم
تا برای خودم پلید بودن و خترناک بودن و مسخره بودن دین را یادآوری کنم.

۱۴-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements