نمایشی که رژيم ننگین اسلامی با کمک سپاه تروریستی پاسداران به راه انداخته است

رژيم ننگین اسلامی با کمک سپاه تروریستی پاسداران، تازگی ها یک نمایشی را
به راه انداخته و با انتقال آقای هاشم خواستار به بیمارستان و آسایشگاه روانی
می خواهد او را فردی روانی نشان دهد،چرا؟
چون آقای هاشم خواستار بر رژيم ننگین اسلامی
شوریده است و دیدگاه های او از پختگی و برانگیزانندگی نسبی برخودار است.
اکنون می خواهم از خودم بپرسم که آیا می توانم این را باور کنم که پیامبری
بوده است آنهم در ۱۴۰۰ سال پیش که می گفت ماه را به دو نیم کرده و با سوار
شدن بر براق به آسمان ها پرواز کرده است ینی میشود این یاوه گویی را باور کرد؟
اگر این ها افسانه و داستان پندارین نام گرفته بودند چیز دیگری بود
ولی این اسلامگراها می گویند که این ها همگی رخ داده اند
به راستی این اسلامگراها انگاشته اند که من تا این اندازه بی خرد
و نادان هستم که چنین یاوه هایی را باور کنم؟
به راستی آیا این آقای هاشم خواستار دچار اختلال روانی است که
بر یک ساختار تروریستی و سرکوبگر شوریده است یا این پیامبر اسلامی
که این داستان های خنده دار را ساخته است؟

۹-۸-۲۵۷۷ پارسی

اگر رژیم ننگین اسلامی با کاهش بسیار سنگین درآمدهای نفتی اش روبرو شود آیا باز هم این دین و دینداری به این شکل می تواند دنباله داشته باشد؟

خیلی شادمان میشوم که می بینم دگراندیشان در ایران شمارشان افزایش یافته است
همین که می بینم شهروندی دارد این ماجرای راهپیمایی اربین را با انتقادهایش
به چالش می کشد،این من را امیدوارتر می کند به اینکه شمار آگاهان در ایران
همچنان رو به افزایش خواهد بود.
این که شهروندی را می بینم که دارد برگه ها و نوشته های روشنگرانه در اینترنت
را دنبال می کند این من را امیدوارتر می کند،ینی کم نیستند دگراندیشانی که
در شهرخودمان زندگی می کنند و این ترس از کوکلاکس کلان های اسلامی
و ترس از تروریسم اسلامی است که این دگراندیشان را از دیده ها پنهان می کند.
مانند روز روشن است که ساختار دین در این چاهار دهه ی گذشته در ایران
و به ویژه در این ده سال گذشته دچار ریزش شده و این ریزش از سویی دیگر
به افزایش شمار سکولارها انجامیده است.
به این رژیم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران بنگرید که چگونه
دارد برای گسترش خرافه و باورهای دینی تلاش می کند؟یک خوبی که
روی کار آمدن رژيم ننگین اسلامی داشت این بود که دین و دینداری
به شدت با پول های نفتی گره خورد و اگر رژیم ننگین اسلامی
با کاهش بسیار سنگین درآمدهای نفتی اش روبرو شود آیا باز هم این
دین و دینداری به این شکل می تواند دنباله داشته باشد؟

۹-۸-۲۵۷۷ پارسی

خودروی گشت تروریستی ارشاد اسلامی می خواست دختری را در جلوی دانشگاه آزاد در سوهانک زیر بگیرد

خودروی گشت تروریستی ارشاد اسلامی می خواست دختری را در جلوی دانشگاه آزاد
در سوهانک زیر بگیرد که پس از پخش شدن خبر این ماجرا
یکی از سران پلیس رژيم ننگین اسلامی گفته است که پلیس داشت
کارش را انجام می داد، آری راست می گویند زمانی هم که
تروریست های پاسدار و بسیجی همین چند سال پیش داشتند به روی زنان و دختران اسپهانی
که چادری نبودند اسید می پاشیدند ، داشتند کاری را انجام می دادند که انجامش به این لات ها
سپرده شده بود.
این کوکلاکس کلان های اسلامی، می گویند که اینجور لباس بپوشید
و پوششتان این جور باشد و آن جور نباشد،به این تروریست های پاسدار و بسیجی
چه که چه می پوشم یا نمی پوشم؟ به تروریست های پاسدار و بسیجی چه که
من رژیم ننگین اسلامی را دوست دارم یا ندارم؟
به تروریست های پاسدار و بسیجی چه که اسلام ننگین را دوست دارم یا ندارم؟
به تروریست های پاسدار و بسیجی چه که اندیشه و دیدگاه من همسو
با کوکلاکس کلان های اسلامی نیست؟
این کاری هم که گشت تروریستی ارشاد اسلامی انجام داده است
جای شگفتی ندارد،چون این یک گشت تروریستی است و آن دختر شانس
آورده است که این تروریست های پاسدار و بسیجی او را کاملن زیر نگرفته و نکشته اند
بی شک جای تروریست های پاسدار و بسیجی در امنیتی ترین زندان های کره ی زمین است.

۹-۸-۲۵۷۷ پارسی

تلاش گشت تروریستی ارشاد اسلامی برای زیر گرفتن یک دختر

در خبرها دیدم که فایلی ویدیویی انتشار یافته است که نشان می دهد
گشت تروریستی ارشاد اسلامی می خواسته است تا دختری را زیر بگیرد
ینی خودروی گشت تروریستی ارشاد اسلامی، این دختر را چندین متر هل داده و
او را جابه جا کرده است ینی نیروهای گشت تروریستی ارشاد اسلامی می خواسته اند
به این دختر بگویند که آن ها اگر بخواهند می توانند او را زیر بگیرند
ینی این اوباش ها و تروریست های بسیجی و پاسدار و هزب اللهی
یک چنین کسانی اند که بی شرافتی را به اوج رسانده اند.
آن اندازه مردم، خاموش و ساکت ماندند که تروریست های پاسدار و بسیجی
جرات انجام چنین کارهایی را یافته اند،این تروریست های پاسدار و بسیجی
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و پس از خیزش دی ماه ۲۵۷۶ به این نکته
پی برده اند که روزهای سخت و دشوار و دلهره آوری را در پیش دارند.

۷-۸-۲۵۷۷ پارسی