گمان می کنم که رژیم ننگین اسلامی از این پس برای زنده ماندن تلاش خواهد کرد و بسیار دست و پا خواهد زد

در خبرها می خوانم که گویا هشدارهایی به دست آمریکایی ها رسیده است که
سپاه تروریستی پاسداران می خواهد در روزهای آینده با همکاری گروه های تروریستی
که در اراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان هستند،به نیروهای آمریکایی آسیب برساند.
خب اگر چنین چیزی رخ دهد بی شک ارتش نیرومند آمریکا تنها یک بیننده نخواهد بود
و آنچنان که گفته اند در پاسخ به چنین کنش تروریستی،پایگاه های سپاه تروریستی پاسداران
در خاک ایران اشغالی را خواهند زد.
رژيم ننگین اسلامی از دید من از این پس به سیم آخر خواهد زد و اهتمال اینکه
دست به کارهای دیوانه وار بزند کم نیست،شاید من دارم اشتباه می کنم ولی
گمان می کنم که رژیم ننگین اسلامی از این پس برای زنده ماندن تلاش خواهد کرد
و بسیار دست و پا خواهد زد و خودش با دست خودش، گور خودش را خواهد کند
و من امیدوارم که چنین شود و از رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
چیزی به جز یک نام برجای نماند تا سرنوشتشان درسی باشد برای آیندگان.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

در همین چند روز گذشته،نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی، شمار زیادی از بهایی ها را در شهرهای گوناگون ایران، دستگیر و زندانی کرده اند

هنوز هم رگه هایی از شرافت را میشود دید، هنوز هم میشود شرافتمندانی را یافت
نمونه اش همین هموند شورای شهر شیراز(مهدی هاجتی)،به راستی درود و آفرین
بر شرافت این فرد که بی هیچ ترسی و در اوج شرافتمندی در توییترش نوشته است
که چند روز است که در تلاش است تا دو دوست بهایی اش را آزاد کند
ولی تلاش هایش نتیجه ای نداده است و همچنین نامستقیم به رویه های
بیدادگرانه در ایران اشاره کرده است.
در خبرها خواندم که این فرد، بازداشت شده است و هتا برگه ی توییترش در دسترس نیست
ینی رژيم ننگین اسلامی با یک کسی که سخن راست را می گوید چنین برخوردی می کند
تروریسم اسلامی ینی همین.
در همین چند روز گذشته،نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی
شمار زیادی از بهایی ها را در شهرهای گوناگون ایران، دستگیر و زندانی کرده اند
هتا باید این را هم گفت که رژيم ننگین اسلامی بیش از پنجاه بهایی را
که در آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت کرده بودند را از ورود به دانشگاه ها بازداشته است.
هتا رژيم ننگین اسلامی به آزار بهایی ها در ایران بسنده نکرده و با همدستی
گروه های تروریستی در یمن ، به آزار بهایی ها در یمن نیز دامن زده است.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

بازجویان تروریست رژيم ننگین اسلامی تا این اندازه پست و بی مقدارند و بی شرف

رژيم ننگین اسلامی، یک زندانی زن را که نوکیشی ترسایی(مسیهی)است را
شش ماه به زندان انداخته است و پس از آزاد شدن این زن
بازجویان تروریست پاسدار و بسیجی به خانه ی او و خانواده اش تلفن می زنند
و هر آنچه را که زیبنده ی خود تروریستشان است را به این زن نسبت می دهند
و با این کارشان به دنبال به هم زدن آرامش و آسایش روانی این زن نوکیش ترسایی(مسیهی)هستند.
ینی این لات های پاسدار و بسیجی، این زن نوکیش را تنها گیر آورده اند
و چون سپاه تروریستی پاسداران ، زورش به آدم های تنها و آدم های دست خالی میرسد
می خواهند آرامش و امنیت را از این زن بگیرند ینی این بازجویان تروریست
رژيم ننگین اسلامی تا این اندازه پست و بی مقدارند و بی شرف.
از تروریست های پاسدار و بسیجی هر کاری بگویی بر می آید
همین چند سال پیش بود که این پاسدارها و بسیجی ها در اسپهان
به روی زنان و دختران اسید می پاشیدند ینی اینها تا این اندازه بی شرفند
همین ها در خیزش سال هشتاد و هشت که جنبش سبز نام گرفت
به دختری به نام ترانه موسوی تجاوز جنسی کرده
و سپس او را آتش زده بودند،ینی این ها این چنین کسانی اند.
در خبرها خواندم که این نوکیش ترسایی(مسیهی) که نامش فاتمه مهمدی می باشد
در واکنش به لات بازی های بازجویان تروریست رژيم ننگین اسلامی
به جلوی زندان اوین رفته است که شاید به شکایتش رسیدگی شود
ولی هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
رژيم ننگین اسلامی و سپاه ترویستی پاسداران این را بدانند که
با این کارهای تروریستی شان، دارند بر شمار کسانی که به دنبال براندازی
و سرنگونی این رژيم ننگین اسلامی اند، می افزایند که یکی از آن ها
خودم هستم، ینی می خواهم بگویم که این اوباش ها بدجور تخم نفرت و کین
را دارند می کارند و گویا نمی بینند که شرایت دگرگون شده است و آن ها پل های
پشت سر خودشان را ویران کرده اند و راه بازگشتی هم ندارند.
تروریست های پاسدار و بسیجی با کشتار و شکنجه و تجاوز و سرکوب
می کوشند تا رژيم ننگین اسلامی را از سرنگونی و نابودی رهایی ببخشند
ولی توفان خشمی در پیش است که ریشه هایشان را از زمین خواهد کند.
به راستی شرم بر من که اگر آزارهای این چنینی را که رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران دارند به این زن نوکیش ترسایی(مسیهی)روا می دارند
را ببینم و خاموش باشم، همچنان که پیش از این نیز خاموش نبودم.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

هر گونه خیزش آزادی خواهانه ی گسترده در ایران، بی کمک و پشتیبانی کشور آزاد و نیرومند آمریکا، شک نکنید که به خاک و خون کشیده خواهد شد

رژيم ننگین اسلامی با همدستی تروریست های پاسدار و بسیجی
هر گونه انتقاد و دادخواهی مردم را با شکنجه و کشتار و تجاوز و سرکوب پاسخ می دهد
و آن گاه شماری از مخالفان رژيم ننگین اسلامی، مردم را به آرامش فرا می خوانند
و به آنها هشدار می دهند که در برابر سرکوبگری های تروریست های پاسدار و بسیجی
هیچ واکنش تندی از خودشان نشان ندهند و هی هشدار می دهند که اگر آمریکا با
رژيم ننگین اسلامی وارد جنگ شود،این چنین خواهد شد و آن چنان خواهد شد
اینجور که این مخالفان دروغین رژيم ننگین اسلامی می گویند، این رژيم ننگین اسلامی
می تواند سده ها ماندگار و پایدار باشد و در جهت گسترش تروریسم اسلامی بکوشد.
هر گونه خیزش آزادی خواهانه ی گسترده در ایران، بی کمک و پشتیبانی کشور آزاد و
نیرومند آمریکا، شک نکنید که به خاک و خون کشیده خواهد شد و این تروریست های
پاسدار و بسیجی هم همین را می خواهند، این تروریست های پاسدار و بسیجی
می خواهند همه ی آزادی خواهان را شناسایی و همه ی آن ها را سر به نیست کنند
و اگر روزگار برای رژيم ننگین اسلامی، سخت و دشوار شود شک نکنید که این
اوباشان پاسدار و بسیجی از انجام هیچ جنایتی رویگردان نخواهند بود.

۵-۷-۲۵۷۷ پارسی