اگر کنترل چاه های نفتی و میدان های گازی از دست رژیم ننگین اسلامی خارج شود ، می تواند دردسر بزرگی برای رژیم ملایان باشد

آیا تا کنون به این اندیشیده اید که اگر کنترل چاه های نفتی و میدان های گازی
از دست رژیم ننگین اسلامی خارج شود چه دردسر بزرگی می تواند برای
رژيم ملایان باشد؟و این چیزی است که اهتمال رخ دادنش چندان هم کم نیست.
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران کافی است به یک اشتباه بزرگ
دست بزنند آن هنگام چنین برنامه هایی می تواند برای مهار کامل رژيم ننگین اسلامی
به کار بسته شود.
ینی اگر رژيم ننگین اسلامی این میدان های گازی و نفتی را از دست بدهد
دیگر هیچ درآمدی نخواهد داشت و خودش را تک و تنها و زخم خورده خواهد دید
و آسیب های پیاپی،آن هم یکی پس از دیگری بر پیکر زخم خورده ی رژيم ننگین اسلامی
وارد خواهد شد.
پیش بینی ام این است که آمریکایی ها همچنان در سوریه بمانند
و به ارتش اسراییل برای در هم کوبیدن گسترده تر پایگاه ها و
انبارهای سپاه تروریستی پاسداران در سوریه چراغ سبز نشان دهند
و بر شمار نیروهای خود در اراق بیفزایند و نیروهای کرد در سوریه را
نیز همچنان پشتیبانی و تقویت کنند.
آمریکایی ها همچنان برای اینکه رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
را در سردرگمی و و ترس و هراس همیشگی از سرنگونی و نابودی نگه دارند
بهتر است به یک رشته کارهایی مانند برگزاری مانور و یا گشت زنی
در آب های جنوبی ایران دست بزنند.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements