سپاه تروریستی پاسداران و ارتش رژيم ننگین اسلامی ،جرات بستن تنگه ی هرمز را ندارند

چه کسی فکرش را میکرد که رژيم ننگین اسلامی به چنین روزی بیفتد
که چند روز در میان،پایگاه ها و انبارهای سپاه تروریستی پاسداران در سوریه
به دست ارتش اسراییل،بمباران شود؟
به هارت و پورت ها و گنده گویی ها سران سپاه تروریستی پاسداران
توجهی نباید کرد، همین که فروش نفت رژيم ننگین اسلامی به زیر نیم میلیون بشکه
در روز برسد، خواهند دانست که در جهان کنونی هیچی نیستند.
سپاه تروریستی پاسداران و ارتش رژيم ننگین اسلامی ، جرات بستن
تنگه ی هرمز را ندارند چون شاید بتوانند تنگه ی هرمز را ببندند ولی
باز کردنش به دست ارتش آمریکا کاری بسیار آسان خواهد بود و اگر
رژيم ننگین اسلامی دست به چنین ماجراجویی بزند بی شک ارتش نیرومند
آمریکا دست به کار خواهد شد و بی درنگ این تنگه را باز خواهد کرد و
سپاه تروریستی پاسداران را کیلومترها واپس خواهد راند و هتا
ارتش آمریکا می تواند برای جلوگیری از تکرار کنش های تروریستی
سپاه تروریستی پاسداران،کنترل سه جزیره ی ایرانی را به دست بگیرد.

۲۸-۶-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements