رژيم ننگین اسلامی می خواهد نفت های فروش نرفته و انباشته شده اش را به که بفروشد؟به مریخی ها؟یا به فرازمینی ها؟

از هم اکنون میزان خرید نفت از رژيم ننگین اسلامی کاهش یافته است
و نفتکش های رژيم ننگین اسلامی دارند نفت را انبار می کنند
این در هالی است که بایکوت های اقتسادی و سیاسی به روی رژيم ننگین اسلامی
در ماه های آینده، افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، میزان خرید نفت از رژيم ننگین اسلامی
نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
رژيم ننگین اسلامی می خواهد نفت های فروش نرفته و انباشته شده اش
را به که بفروشد؟به مریخی ها؟یا به فرازمینی ها؟

۲۳-۶-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements