دوران جان کری و اوباما که با رژيم ننگین اسلامی ، مماشات میکردند و به رژيم ننگین اسلامی امتیاز می دادند ، گذشته است

دوران جان کری و اوباما که با رژيم ننگین اسلامی مماشات میکردند
و به رژيم ننگین اسلامی امتیاز می دادند ، گذشته است و اکنون دونالد ترامپ
و کابینه ی او بر سر کار است و آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ
از برجام، کنار کشیده و فشارها و بایکوت های اقتسادی و سیاسی
به روی رژيم ننگین اسلامی، شدت یافته است.
تا پیش از رییس جمهور شدن دونالد ترامپ همه جا سخن از این بود که
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران،کی کنترل خاورمیانه را
به دست خواهند گرفت؟ ولی اکنون می بینیم که پس از رییس جمهور شدن
دونالد ترامپ و کارهای بزرگش ، رژيم ننگین اسلامی توان خودش را از دست داده است
و اکنون سخن ها درباره ی این است که رژيم ننگین اسلامی کی سرنگون خواهد شد؟
مگر میشود در هم کوبیده شدن پایگاه های موشکی و بمباران شدن لانه های تروریستی
وابسته به سپاه تروریستی پاسداران در سوریه به دست ارتش اسراییل
را در این شش ماه گذشته، فراموش کرد؟
هتا چند روز پیش دیدیم که مردم اراق در شهر بسره به خیابان ها ریختند
و از شدت خشم به ساختمان های وابسته به رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
آسیب های جدی زدند و پرچم رژيم ننگین اسلامی را به آتش کشیدند.

۲۳-۶-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements