مهره های رژيم ننگین اسلامی از کوچک تا بزرگ همگی ابلهند و ابله تر و بی خردتر آنانی اند که به اینها رای می دهند و اینها را تایید می کنند

باید یک خسته نباشید به دونالد ترامپ و همکارانش در دولت آمریکا بگویم
که می دانند چگونه باید رژيم ننگین اسلامی را به زانو در بیاورند.
کافی است تا به تارنماهای خبری رژيم ننگین اسلامی سری بزنید
خواهید دید که تا چه اندازه ترسیده اند،هنوز بایکوت های سنگین اقتسادی
آغاز نشده است که اینها به آه و ناله افتاده اند،کافی است تا رژيم ننگین اسلامی
توان پرداخت پول به اوباشان پاسدار و بسیج و هزب اللهی اش را نداشته باشد
و نتواند پول مزدورانش را بدهد آن هنگام خواهید دید که سران رژيم به
ترس و لرز خواهند افتاد چون رژيم ننگین اسلامی با این پول های مفت نفتی بود
که توانسته بود این همه مزدور را در کنار خودش داشته باشد خب اگر پولی در کار نباشد
هتا وفادارترین مزدوران و اوباشان رزيم ننگین اسلامی نیز به این باور خواهند رسید
که پایان دیکتاتوری ملایان و اوباشان پاسدار و بسیجی نزدیک است.
هنوز هیچی نشده است که می بینم نمایندگان رژيم ننگین اسلامی از
سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها سخن می گویند.
این مهره های رژيم ننگین اسلامی به راستی ابلهند
و ابله تر از آن ها کسانی اند که به این ابله ها رای داده اند
یکی از همین ابله ها که یکی از نمایندگان در مجلس شورای ننگین اسلامی است
گفته است که اگر مردم شش ماه ایستادگی کنند شرایت اقتسادی بهتر خواهد شد
این ابله گمان می کند که اگر رژيم ننگین اسلامی میزان واردات را کاهش دهد
و شش ماه وانمود کند که بایکوت های اقتسادی و سیاسی به روی رژيم ننگین اسلامی
اثری نگذاشته است،دولت آمریکا هم ابلهانه به این نتیجه خواهد رسید که این اوباشان
پاسدار و بسیج و هزب اللهی خیلی نیرومندند و هیچ کسی نمی تواند در برابر
این اوباشان بایستد و در برابر این ها تسلیم خواهد شد
ینی مهره های رژيم ننگین اسلامی از کوچک تا بزرگ همگی ابلهند
و ابله تر و بی خردتر آنانی اند که به اینها رای می دهند و اینها را تایید می کنند.
هدف دونالد ترامپ،به زانو درآوردن رژيم ننگین اسلامی است
هتا مخالفان دونالد ترامپ در آمریکا در این زمینه با او همسو هستند
رژيم ننگین اسلامی یا باید از تروریسم اسلامی دست بردارد
و یا باید نابود شود،هیچ گزینه ی سومی وجود ندارد
که بی شک رژيم ننگین اسلامی نمی تواند از تروریسم اسلامی
دست بکشد چون هستی اش برپایه ی تروریسم اسلامی استوار است
پس تنها گزینه ای که می ماند نابودی رژيم ننگین اسلامی است
پس پیش به سوی نابودی رژيم ننگین اسلامی.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements