برای رژيم ننگین اسلامی، روزهای دلهره آوری در پیش است

در خیزش دی ماه ۲۵۷۶ هر کسی و هر گروهی می خواست بگوید که
رهبری خیزش در دستان اوست،هیچ هم اینجوری نبود.
خیزش دی ماه اینجوری بود که بسیجی ها و پاسدارهای نزدیک به اسولگراها
در شهر مشهد و چند شهر دیگر در خراسان گردهمایی خیابانی
در دشمنی با آخوند روهانی و دولت او ترتیب دادند که این کار آنها
ناخواسته تبدیل به جرقه ی خیزش سکولار دی ماه ۲۵۷۶ شد
ینی مهار کار از دست رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران در رفت
و تیری را که شلیک کرده بودند به سوی خودشان برگشت.
منی که در ایران اشغالی زندگی می کنم و از نزدیک همه چیز را می بینم
بهتر از هر کسی می دانم که خیزش دی ماه از سوی ایرانیان سکولار پا گرفت
و به پا خاستگان با هر گرایشی هم که بودند در سکولار بودن وجه اشتراک داشتند.
در خیزش دی ماه ۲۵۷۶ خبرها و گزارش های این خیزش در همه جا می چرخید
و آزادی خواهان دل به دریا زده و جان به لب رسیده، می خواستند هر جوری که
شده است به این خیزش بپیوندند و اگر ایستادگی درویشان در برابر اوباشان
پاسدار و بسیجی و خیزش مردم کازرون همزمان میشد با خیزش دی ماه ۲۵۷۶ فکر می کنم
که رژيم ننگین اسلامی تا چند ماه نمی توانست کمر راست کند و چه بسا
که شمار بسیار زیادی از ایرانیان به این خیزش می پیوستند و رخدادهای
زنجیره وار دیگر، می توانست روزهای دلهره آوری را برای رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران رقم بزند.
تا چند ماه آینده،رژيم ننگین اسلامی زیر فشارهای سنگین اقتسادی و سیاسی
خواهد رفت و موجی بزرگ از بیکاری و گرانی و تنش و ناباسامانی در ایران رخ خواهد داد.
به همین شهرهای کردزبان نگاه کنید که تبدیل به انبار باروت شده اند
کازرونی ها هنوز سرکوب شدنشان به دست تروریست های پاسدار و بسیجی را
از یاد نبرده اند، خانواده های درویش های سرکوب شده مگر فراموش می کنند که
به آنها چه رفته است؟مگر بهایی ها فراموش می کنند آن همه ستم و سرکوب را؟
به مردم بلوچ نگاه کنید که دارند با گرسنگی و بی پولی روزگار می گذرانند
آیا آنها این همه نابرابری و ستم را از یاد خواهند برد؟
و از سویی دیگر دونالد ترامپ ، کابوس هر شب ملایان و پاسدارها و بسیجی ها شده است
و بی شک باید گفت که روزهای دلهره آوری برای رژيم ننگین اسلامی در پیش است.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements