اگر به خواست این مردم باشد برایشان اهمیتی ندارد که چه میزان کمبود آب در ایران داریم

ایران یک کشور خشک و کم آب است و هتمن هم نیاز نیست که همه ی نیازهای
کشاورزی در درون یک کشور تولید شود به ویژه که ایران با کم آبی شدید روبرو است.
برای نمونه در استان های کم آب و خشکی همچون یزد و کرمان و اسپهان
و سیستان و بلوچستان ،کشاورزی بزرگترین دشمن آب است
و البته در استان های دیگر هم شرایت بهتری نداریم.
البته اگر به خواست این مردم باشد برایشان اهمیتی ندارد که چه میزان کمبود
آب در ایران داریم، مشکل بزرگ، نبود آگاهی و نبود گرایش به آگاهی و دانستن است
و مشکل بزرگتر وجود رژيم ننگین اسلامی است چون به هر چیزی دست اندازی کرده است
و به جز نابود سازی و ویرانی، هنر دیگری ندارد.

۲-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements