خبر خوش توقیف ۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی های مهره های رژيم ننگین اسلامی در آمریکا

خبر خوش دیگری را امروز خواندم و آن اینکه آمریکا دارایی های فرزندان
سران رژيم ننگین اسلامی در آمریکا را توقیف خواهد کرد.
اگر درست یادم مانده باشد شمار فرزندان سران رژيم ننگین اسلامی در آمریکای آزاد
در خبری که خواندم چیزی میان ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن بوده اند که نکته ی شگفت انگیز
اینکه دارایی اینها چیزی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار است و این میزان از دارایی
به راستی از کجا آمده است؟بی شک دارایی ها مهره های رژيم ننگین اسلامی
در کشور آزاد آمریکا باید توقیف شود،نکته ی دیگری که در خبر خواندم این بود
که این مهره های رژيم ننگین اسلامی در بازه ی زمانی سه ماهه از آمریکا
بیرون رانده خواهند شد.
اگر این ۱۵۰ میلیارد دلار پول دزدی که در دستان مهره های رژيم ننگین اسلامی
است توقیف شود،می تواند آسیب شدید اقتسادی دیگری بر پیکره ی
رژيم ننگین اسلامی وارد کند و من ستمدیده ی ایرانی را شادمان کند.
از آمریکایی ها و دولت دونالد ترامپ سپاسگزارم که می خواهد پول های ایرانیان
تاراج شده و ستمدیده را از چنگال مهره های رژيم ننگین اسلامی بستاند.

۱-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements