خاوری هم یک دزد و اوباشی است مانند سایر سران اوباش و دزد رژيم ننگین اسلامی

این خاوری را گمان کنم که بشناسید که نزدیک به سه هزارمیلیارد تومان را
دزدید و به کانادا گریخت، خاوری هم یک دزد و اوباشی است مانند سایر
سران اوباش و دزد رژيم ننگین اسلامی ، اکنون او در کانادا است و با پول های
به تاراج رفته ی ایرانیان برای خودش زندگی شاهانه ای به هم زده است
و فرزندانش نیز به کمک این پول های دزدی دارند روزگار می گذرانند
خاوری خودش یک اوباش و دزد است و فرزندان او نیز بدون پول هایی که
پدرشان دزدیده است هیچی نیستند و با کمک این پول های دزدی است
که دارند در کانادا زندگی می کنند، دارایی اینها در کانادا باید توقیف شود
و دولت کانادا در این زمینه باید دست به کار شود و دارایی های
مهره های رژيم ننگین اسلامی در کانادا را هرچه زودتر توقیف کند.

۱-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements