ای برادران و خواهران آمریکایی که در اندیشه ی دردمندان و آزادی خواهان فراموش شده اید

آقای مایک پومپه او در برگه ی توییتری اش ، دیروز از تاراج شدن ایران و
از فساد در رژيم ننگین اسلامی گفته و به سپاه تروریستی پاسداران اشاره کرده بود
و امروز نیز از سرکوب آزادی خواهان ایرانی سخن گفته و از
خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ و از درویشان و از دختران خیابان انقلاب
و سرکوب شدنشان به دست رژيم ننگین اسلامی یاد کرده است.
من از درون ایران اشغالی از آقای مایک پومپه او ، بسیار سپاسگزارم
که از آزادی خواهان ایرانی یاد کرده و به آنها این پیام را داده است که
در مبارزه با رژيم ننگین اسلامی تنها نیستند.
برای من که مایه ی افتخار است فردی چون مایک پومپه او که وزیر امورخارجه ی
کشور آزاد آمریکا است با پیام خود، پشتیبانی اش را از آزادی خواهان ایرانی نشان می دهد
و این من را به آینده امیدوار می کند.
من تا زمانی که زنده هستم هیچگاه سخن آقای دونالد ترامپ را فراموش نخواهم کرد
که به هنگام سرکوب خیزش دی ماه ۲۵۷۶ گفت که: زمانی که مردم داشتند
در ایران سرکوب میشدند من هرگز ساکت نبودم.
یا مگر میشود سخنرانی بانو نیکی هیلی در سازمان کشورها(ملل)
را در پشتیبانی از خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ را فراموش کرد؟
در آن هنگام که ما خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ به شدت سرکوب میشدیم
و تنها مانده بودیم و من به شدت ناامید و اندوهگین بودم ،آن زمان
که از سخنان آقای دونالد ترامپ و بانو نیکی هیلی آگاه شدم،در من دوباره
امید زنده شد و منی که ناامیدترین بودم تبدل به امیدوارترین شدم
و دانستم که راهی که دارم میروم درست ترین راه است.
و اکنون پس از خواندن این سخنان آقای مایک پومپه او،به راستی نمی دانم
که چه بگویم ولی این را خوب می دانم که خوبی شما را تا زمانی که زنده هستم
فراموش نخواهم کرد چون آدم فراموشکاری نیستم.
ای برادران و خواهران آمریکایی که در اندیشه ی دردمندان و آزادی خواهان
فراموش شده اید بی اندازه دوستتان دارم و از راه دور دستانتان را به گرمی می فشارم
شماها و پرچم زیبایتان همواره جایگاهتان درون قلب من است و هیچگاه شما را
از یاد نخواهم برد.

۱-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements