آیا خدا درون قابلمه و یخچال هم هست؟

در کودکی به کودکان می گفتند که خدا همه جا هست
و یادم هست در زمان کودکی از بزرگترها می پرسیدم که خدا
همه جا هست؟ و آنها پاسخ می دادند که آری او همه جا هست.
می پرسیدم درون این خانه هم هست؟می گفتند آری هست
می گفتم درون قابلمه هم هست؟می گفتند نه
می گفتم خدا درون یخچال هم هست؟می گفتند این ها چیست که می گویی؟
از بسیاری از این خداباورها اگر پرسش های ژرفتر و زیرکانه تر بپرسی
امکان دارد که بگویند زیاد به دنبال پرسش های این چنینی نباش چون دیوانه میشوی.
البته برخی ها کشش این را ندارند که ژرفتر بندیشند ولی برخی ها هم
از اندیشیدن می ترسند و برای همین از چنین پرسش هایی می پرهیزند
یا بهتر بگویم که از این پرسش ها می گریزند.

۳۱-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements