کشدار بودن نوشته تنها چیزی بود که من در آن یافتم

دو-سه ماه پیش خواستم ببینم که در اوستا چه چیزهایی نوشته شده است
و سراغ یکی از تارنماهای زرتشتی رفتم و یک بخشی از اوستا را برای خواندم برگزیدم
و چند خت از آن را خواندم،خواندن آن چند خت را کافی دانستم چون خواندنش
را سودمند ندانستم،سخنانی خیلی تاکیدی و تکرار چندباره ی یک سخن،نمی دانم
که هدف نویسندگان آن از این همه تاکید چه بوده است؟
کشدار بودن نوشته تنها چیزی بود که من در آن یافتم و پس از خواندن
چند خت،آن را کنار گذاشتم.

۲۹-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements