قلب زن ها،قلب مردها

اگر از برخی آدمهای کهن سال بپرسید تایید خواهند کرد که بسیاری
در گذشته می گفتند و بر این باور بودند که قلب زن ها در سمت راست
و قلب مردها در سمت چپ پیکرشان است.
من خودم این گفته را در زمان کودکی چند بار شنیده بودم.
این چنین سخنانی همه اش از روی بی دانشی و ناآگاهی سرچشمه می گیرد
ینی هر کسی میخواهد چیزی بگوید چه درباره اش دانشی داشته باشد
و چه دانشی در آنباره نداشته باشد و این خودش ایراد است ولی ایراد بزرگتر
این است که برخی از این آدمها، اتمینان کاملی به گفته های خودشان دارند.

۲۹-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements