به اهتمال زیاد، شکنجه گران رژيم ننگین اسلامی، مهمد ثلاث را زیر شکنجه کشته اند

دیروز در خبرها خواندم که رژيم ننگین اسلامی، مهمد ثلاث را کشته است
ماجرا اینگونه است که ماموران رژيم ننگین اسلامی،مهمد ثلاث را یهویی
و ناگهانی کشته وسپس پیکرش را با شتابزدگی به خاک سپرده اند بی آنکه
هتا خانواده اش را آگاه کنند.
به اهتمال زیاد، شکنجه گران رژيم ننگین اسلامی، مهمد ثلاث را زیر شکنجه کشته اند
و این شتابزدگی در به خاک سپردن پیکر مهمد ثلاث نیز می تواند کاری در جهت
پنهان کردن و افشا نشدن همین شکنجه گری های رژيم ننگین اسلامی باشد.

۲۹-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements