نسرین ستوده می توانست مانند سایر ساکنان ایران،بی تفاوت باشد ولی نیست

کاری به این ندارم که بانو نسرین ستوده دارای چه دیدگاه هایی است
همین که وکیل زندانیان سیاسی و وکیل بی سدایان میشود
این کار او خیلی ارزشمند است.
ایشان زندگی اش را به ختر می اندازد،به زندان می افتد و بازداشت میشود
و هتا ختر شکنجه شدن را هم به جان می خرد.
آری او نیز می توانست مانند سایر ساکنان ایران ، آدمی بی تفاوت باشد ولی نیست
و برای همین هم ماموران رژيم ننگین اسلامی این زن را به زندان افکنده اند.
یادمان باشد که او هم می توانست مانند سایرین، ساکت باشد و چیزی نگوید
ولی همین زن می آید وکیل دختران خیابان انقلاب میشود و زندانیان سیاسی را
تنها نمی گذارد و اکنون نیز در چنگال رژيم ننگین اسلامی گرفتار شده است.
گفته میشود که ماموران سرکوبگر رژیم ننگین اسلامی،نسرین ستوده را
به دلیل نوشته ی فیس بوکی اش دستگیر کرده اند ولی من می گویم که
رژيم ننگین اسلامی این نوشته ی فیس بوکی را بهانه کرده است تا
این زن را به بند بکشد.

۲۵-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements