داشتن سرود میهنی و خواندنش که دردی را دوا نمی کند

اسلامگراها در ایران به شدت پرچم الله نشان را دوست دارند
و از سویی دیگر، مخالفان رژيم ننگین اسلامی این پرچم را دوست ندارند
و آن را پرچم کشورشان نمی دانند.
برای نمونه، من آن پرچم شیر و خورشیدی را می پسندم که در آن شیر
نه تاجی به سر دارد و نه شمشیری در دستش دارد و من این پرچم را دوست دارم.
سرود میهنی را هم چیز بیخودی می دانم ینی نیازی نیست که یک کشور هتمن
سرود میهنی داشته باشد،کسی که کشورش را دوست داشته باشد تنها با تلاش
و کوشش است که می تواند کشورش را به جایگاه های بالاتر ببرد وگرنه
داشتن سرود میهنی و خواندنش که دردی را دوا نمی کند.
آزاد بودن یک کشور و ارج نهادن به آزادی، بهترین سرود میهنی است
که یک کشور می تواند آن را داشته باشد.

۲۵-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements