کمونیسم و اسلامگرایی و این دست مزخرفات جایشان تنها درون آشغالدانی است

این کمونیست ها و کوکلاکس کلان های اسلامی دارند به شدت
روی این کار می کنند که آمریکا و اسراییل را دشمن نشان دهند
ولی من هر چه می اندیشم و نگاه به گذشته و اکنون می اندازم
می بینم که دشمن من همین کوکلاکس کلان های اسلامی و کمونیست ها هستند
که نابودسازی ایران را در چهل سال پیش آغاز کردند و هنوز هم از آرمان ها
خانه خراب کن و ویرانگرشان دست نکشیده اند و می خواهند از آمریکا
و اسراییل یک چهره ی اهریمنی بتراشند و در این بزنگاه تاریخی که
رژيم ننگین اسلامی در آستانه ی ورود به روزهای جانکاه و دشوارتری است
می خواهند دوباره مردم را فریب دهند و دربرابر نیروهای برانداز و سرنگونی خواهی
که نیم نگاهی هم به پشتیبانی دولت دونالد ترامپ دارند،بایستند.
کمونیسم و اسلامگرایی و این دست مزخرفات جایشان تنها درون
آشغالدانی است،آرمان های واپسگرایانه و سرکوبگرانه ی این چنینی
هیچ جایی در میان آزای خواهان ندارد.

۲۱-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements