اینبار آزادی خواهان و براندازان ایرانی تنها نیستند چون از پشتیبانی دولت آمریکا برخوردارند

من که هیچگاه فریب رژيم ننگین اسلامی را نخواهم خورد
این روزها سوپاپ های اتمینان رژیم ننگین اسلامی از ترس فشارهای
شدید و کمرشکن اقتسادی و سیاسی دولت دونالد ترامپ به روی
رژيم ننگین اسلامی،پشت سر هم دارند هشدار می دهند که آمریکایی ها
به دنبال نابود سازی ایران و کلنگی کردن آن اند،لابد اگر جنگی درگرفت
باید برویم و از تروریست های پاسدار و بسیجی و هزب اللهی پشتیبانی بکنیم؟
این سوپاپ های اتمینان بهتر است سخنانشان را برای خودشان نگه دارند
چرا که چرت و پرت های آنان به درد آزادی خواهان نمی خورد.
این رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران چه با
خیزش آزادی خواهان ایرانی و چه با دخالت کشور نیرومندی
چون آمریکا باید و باید سرنگون شوند چون راه دیگری برای رهایی از چنگال
رژيم ننگین اسلامی وجود ندارد.
یکی از همین سوپاپ های اتمینان رژيم ننگین اسلامی چندین روز پیش
گفته بود که اگر رژيم ننگین اسلامی در آستانه ی سرنگونی باشد
تفنگ به دست خواهد گرفت و در برابر آزادی خواهان ایرانی خواهد ایستاد
ینی ما با چنین کسانی در ایران روبرو هستیم که برای پاسداری و نگهبانی
از رژيم ننگین اسلامی آماده اند تا دل به دریا زدگان ایرانی را به رگبار ببندند
و ایران اشغالی را به خاک و خون بکشند ولی اینبار آزادی خواهان و براندازان ایرانی
تنها نیستند چون از پشتیبانی دولت آمریکا برخوردارند.
مگر نمی بینید که دونالد ترامپ و همکارانش به کابوس هر شب
سران رژيم ننگین اسلامی تبدیل شده اند؟

۲۱-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements