در چنین روزهایی، خیابان ها هر چه خلوت تر باشند بهتر است

در روزهایی مانند آشورا و تاسوا و یا در واپسین آدینه ی ماه رمزان
که رژيم ننگین اسلامی آن را روز قدس می نامد و یا در روز برگزاری انتخابات
نمایشی و فرمایشی رژيم ننگین اسلامی،از خانه بیرون نمی آیم
و آن روز را در خانه می مانم، شاید در نگاه نخست این کار
یک کار بی اثر به چشم آید ولی اگر شمار زیادی چنین کاری را انجام دهند
خیابان ها و کوچه ها در چنین روزهایی خلوت تر خواهند شد.
در چنین روزهایی خیابان ها هر چه خلوت تر باشند بهتر است
و بی آنکه هزینه ای برای مخالفت با دیکتاتوری دینی بپردازیم خواهیم
توانست پیامی روشن به تمامیت خواهان دینی بفرستیم.

۲۰-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements