اگر روزه دارها این ماه را خیلی خیلی دوست دارند پس نباید از پایان یافتنش شادمان باشند

اگر اینها تا این اندازه این ماه روزه داری را دوست دارند چرا همه اش
می خواهند که این ماه به پایان برسد؟یا اینکه همه اش چشمشان به ساات است
که شب شود تا بتوانند خوراکی بخورند؟
اگر اینها تا این اندازه روزه داری را دوست دارند و این ماه رمزان را دوست دارند
چرا در پایان این ماه جشن میگیرند و شادی می کنند؟
کار شگفت انگیز روزه داران این است که بامدادان از خواب بیدار میشوند
و تا خرخره میخورند تا بتوانند تا فرارسیدن شب،انرژی کافی داشته باشند
تا کمتر گرسنه شوند و به هنگام فرارسیدن شب ، دوباره به سوی خوراکی ها
می شتابند و تا آنجا که می توانند میخورند.
به راستی که نمیدانم چه بگویم؟
اگر روزه دارها این ماه را خیلی خیلی دوست دارند پس باید از پایان یافتنش
اندوهگین باشند نه اینکه شادمان و خندان باشند.

۲۰-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements