به راستی باید از مردم ارمنستان یاد بگیریم که نزدیک به ده-یازده روز در کف خیابان ها به دیکتاتوری نه گفتند

در این چند روز گذشته پیگیر خبرهای ارمنستان بودم و می خواستم
ببینم که مردم ارمنستان خواهند توانست جلوی دیکتاتوری سرکیسیان
را بگیرند یا نه؟که دیدیم این واکنش مردم ارمنستان در مخالفت با
نخست وزیر شدن سرکیسیان آن هم پس از اینکه دو دوره ی پیاپی
رییس جمهور بود،نتیجه داد و سرکیسیان از جایگاه نخست وزیری کناره گیری کرد
و گفت که کار او نادرست بوده است.
به راستی باید از مردم ارمنستان یاد بگیریم که نزدیک به ده-یازده روز
در کف خیابان ها به دیکتاتوری نه گفتند و یک گام هم پا پس نکشیدند
و جلوی دیکتاتوری را گرفتند،که بی شک این یک پیروزی بزرگ
برای مخالفان دیکتاتوری در ارمنستان است.

۴-۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements