بسیار دوست دارم که دونالد ترامپ،برجام را پاره کند

خیلی روشن بگویم که بسیار دوست دارم که دونالد ترامپ
برجام را پاره کند به راستی که برجام یک سازش و قرارداد
بسیار بدی است که در آن امتیازهایی به رژيم ننگین اسلامی داده شده است.
در هالی که تنها امتیازی که می توان به یک ساختار تروریستی داد
شکست و باخت است،ینی چیزی به جز شکست و باخت نباید
سهم یک ساختار تروریستی باشد.
تنها باخت و باخت و باخت باید سهم رژيم ننگین اسلامی باشد
باخت کامل اقتسادی در گام نخست و باخت گام به گام در گام های پسین
و سرانجام باخت کامل و فروپاشی رژيم ننگین اسلامی.

۴-۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements