مشتاق هستم تا ببینم که چگونه پتک های سنگین بر پیکره ی رژیم ننگین اسلامی فرود خواهد آمد

در این دو-سه روز گذشته چندین بار دو نوشته ی تازه ی
ساسان بهمن آبادی را در وبلاگش(نژادگان)خوانده ام
این دو نوشته ی ایشان درست مانند آینه ای است که خبر از
آینده ای ترسناک برای ایران دارد،کافی است تا نگاهی به دو نوشته ی
تازه ی ایشان در وبلاگ نژادگان بیندازید تا آینده ای تیره و تار را
برای ایران پیش بینی کنید و اینجاست که امید آدم به ناامیدی می گراید.
در چند ماه آینده گمان می کنم که روزهای توفانی و پرگزندی در پیش خواهد بود
روزهای سختی از سر خواهیم گذراند و این که چه بر سرمان خواهد آمد را
نمی دانم ولی مشتاق هستم تا ببینم که چگونه پتک های سنگین بر پیکره ی
رژیم ننگین اسلامی فرود خواهد آمد و ترک های سنگینی را به دنبال خواهد داشت
که سرانجامش فروریختن کل پیکره ی رژيم ننگین اسلامی خواهد بود.
خب این که خبر خوبی می تواند باشد ولی خبر بد این است که
رژيم ننگین اسلامی ،نابودی اش را به نابودی ایران گره زده است
و این همان بخش ترسناک ماجرا می باشد.

نشانی وبلاگ ساسان بهمن آبادی(نژادگان):
nejhadegan.blogspirit.com

۱-۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements