پیشرفت چیزی است که پس از برخورد با پرسشی دشوار و بی پاسخ به جای می ماند

برخی از تاریخ نویسان،تاریخ را انباشتی از اشتباه ها می دانند
ولی زمانی که انسان به اندوخته هایش می افزاید و آن را گسترش می دهد
به سوی ناشناخته ها و رخدادها کشیده میشود و تاریخ نیز سرگذشت همین
رفتن به سوی ناشناخته ها و رخدادهای پیش آمده است.
خردی که ما می شناسیم هرگز برای به جریان انداختن تمدن کافی نبوده است
پس ما به این دست از ماجراجویی ها و مبارزه جویی ها نیازمندیم.
همه ی پرسش ها و فراپرس ها کهنه نیستند پس نیاز است که
چیزهای تازه تری را بیابیم(یافته های نو را بیابیم).
برای پاسخ به این پرسش که چرا می کاویم؟
باید به پدیده ی پیشرفت انسان نگریست،به باور من، پیشرفت
چیزی است که پس از برخورد با پرسشی دشوار و بی پاسخ به جای می ماند.
دلیل این که مسافرت با بویینگ ۷۴۷ از نشستن در وان، امن تر است
این می باشد که درباره ی خترهای مسافرت با بویینگ ۷۴۷ خیلی بیشتر اندیشیده ام
تا اینکه بخواهیم درباره ی نشستن در وان بیندیشیم.
زمانی که در بویینگ هستید،خیالتان آسوده است که کارشناسان
فکر همه چیز را کرده اند ولی درباره ی وان ها،این چنین نیست.
می خواهم بگویم که هر اندازه پایبندی(تعهد)،پیچیده تر و دشوارتر باشد
اهتمال بیشتری هست که آگاهی به دست آمده از آن
پربارتر از خود پایبندی(تعهد)باشد.

نورمن کازینز،نویسنده

بن مایه:
نسک فزا در بیست سال آینده

۳۰-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements