با این چیزهایی که درباره ی بهشت و بهشتیان می گویند، دوزخ باید جای خوب و نیکویی باشد،نه؟

می گویند که بهشت جای بی خدایان و بی دین ها نیست
می گویند که بهشت جای ذهن های پرسشگر و شکاک و خردگرا نیست
می گویند که بهشت جای آزادی خواهان و آزادیبانان نیست
می گویند که بهشت جای دشمنان برده داری و بردگی نیست
می گویند که بهشت جای ناهمرنگان و ناهم اندیشان نیست
خب این بهشتی که می گویند باید جای خیلی ترسناک و بیهوده ای باشد
با این چیزهایی که درباره ی بهشت و بهشتیان می گویند
دوزخ باید جای خوب و نیکویی باشد،نه؟

۳۰-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements