ارتش اسراییل به درستی می داند که با چه تروریست هایی روبرو است

سپاه تروریستی پاسداران و به ویژه تروریست سلیمانی(قاسم سلیمانی)
در سوریه گمان کرده اند که می توانند به آسانی در همسایگی کشور اسراییل
برای اوباشان پاسدار، پایگاه های تروریستی برپا کنند و ارتش اسراییل نیز
تنها یک بیننده باشد.
ارتش اسراییل به درستی می داند که با چه تروریست هایی روبرو است
و می داند که این تروریست ها اگر به نزدیکی مرزهای اسراییل برسند
و پایگاه های تروریستی شان را در سوریه برپا کنند می توانند آسیبی
جدی برای امنیت کشور اسراییل باشند و برای همین در زمان مناسب
و بی درنگ به هرگونه ماجراجویی نیروهای وابسته به سپاه تروریستی پاسداران
پاسخی کوبنده داده است و خواهد داد.
اینکه ارتش اسراییل می آید و فرتورهای ماهواره ای از پایگاه های
سپاه تروریستی پاسداران در سوریه را به نمایش می گذارد
ینی می خواهد بگوید که بر سر امنیت کشور اسراییل
با هیچ کسی شوخی ندارد به ویژه با بازوی تروریستی رژيم ننگین اسلامی
که همان سپاه تروریستی پاسداران باشد.

۳۰-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements