یک نکته درباره ی فیلم پایتخت پنج

اکنون ناگهان یاد فیلم مزخرف و آشغال پایتخت پنج افتادم که برای ستایش
از پاسداران گور زینب ساخته شده بود و از این سو هم دیدیم
که بشار اسد خونخوار با همدستی همین پاسدارهای گور زینب
بمب شیمیایی بر روی شهروندان سوری ریخته بود.
بی شک فیلم پایتخت شماره ی پنج ،یک فیلم آشغال در پشتیبانی و ستایش
از سازمان تروریستی سپاه پاسداران بود.
نقی در فیلم پایتخت پنج و هنگامی که در سوریه است
نگران این می باشد که نکند سارا و نیکا به دست سربازان
دولت اسلامی-تروریستی اراق و شام بیفتند.
این نکته را به سازندگان این فیلم بگویم که در خود ننگنامه ی قرآن
به باورمندان به الله دیوانه ، بهشتی نوید داده شده که در آنجا برایشان
برده های جنسی زن(هوری)و برده های جنسی پسر(غلمان) فراهم است.
در خود قرآن، این چنین سخنان زشت و تبهکارانه ای گفته شده است
و شما بگویید که اگر قرآن،ننگنامه نیست پس چیست؟
کتابی که در آن برده داری جنسی مجاز شمرده میشود
ننگنامه و ناپاک نامه ای بیش نیست و این که کوشیده شود
کتاب مقدس این چنینی، پاک دیده شود درست مانند آن است
که بخواهید یک اسپری خوشبو کننده به درون چاه توالت بپاشید.

۲۷-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements