رسانه های رژيم ننگین اسلامی چرا از رشد شمار سکولارها چیزی نمی گویند؟

این رادیو و تلویزیون و سایر رسانه های رژیم ننگین اسلامی
دنبال کسی می گردند که آمده و به اسلام باور پیدا کرده است
ولی هیچگاه از کسی یا کسانی نمی گویند که از دین اسلام برگشته اند
و یا اینکه بی خدا و بی دین شده اند.
رژيم ننگین اسلامی با این کارهایش می خواهد بگوید که اسلام
آن چنان خوب است که یک ناباور می آید و مسلمان میشود.
چرا این ها از ریزش ها نمی گویند؟
اینها چرا از رشد شمار سکولارها جیزی نمی گویند؟
این دست تبلیغ ها برای این است که خودشان خوب می دانند
که بی دینی و بی خدایی روند رو به رشدی پیدا کرده است
ببینید که در پیش از انقلاب ننگین اسلامی چند بی خدا و بی دین
در ایران زدگی می کردند و اکنون ببینید شمار آن ها چه اندازه است؟

۲۷-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements