دیگر زمان اندیشه های پسرفته و گذشته نگرانه همچون کمونیسم و اسلامگرایی گذشته است

دیگر زمان اندیشه های پسرفته و گذشته نگرانه همچون کمونیسم و اسلامگرایی
گذشته است، چنان این کمونیست ها و سوسیالیست ها و مارکسیست ها
از روسیه و چین سخن می گویند که گویی دارند از بهشت سخن می گویند
در هالی که خودشان آرزوی زیستن در دموکراسی های کشورهای باختری را دارند.
اگر کمونیسم، آزادی می آورد پس کو این آزادی در روسیه و چین؟
در خود این چین اگر وابسته به باهماد(هزب)کمونیست چین نباشی
که روزگارت سیاه است و باید به سختی روزگار بگذرانی
در خود همین چین کمونیست،تمرین کنندگان فالون کونگ (فالون دافا)
را شکنجه و زندانی می کنند هتا به دستور هزب کمونیست چین
در برخی بیمارستان ها ، اندام های شماری از تمرین کنندگان فالون دافا که
به بند کشیده شده اند را از پیکرشان در می آورند و
بازار خرید و فروش اندام های پیوندی در این کشور داغ است.
تروریسم اسلامی هم که با آن کارنامه ی بلند بالای تروریستی اش
دیگر سخنی برای گفتن نگذاشته است،تنها کافی است به برونداد(خروجی)
تروریسم اسلامی نگاهی بیندازیم:رژيم ننگین اسلامی، دولت اسلامی اراق و شام
تالبان،القایده،بوکو هرام،سازمان تروریستی هزب الله لبنان،سپاه تروریستی پاسداران.
تازه من در اینجا برای کوتاه شدن نوشته، گزارش و آماری از
کشت و کشتارهای سپاه اسلام در زمان پیامبر اسلام نیاورده ام.
این را به کمونیست ها و مارکسیست ها و چپ ها بگویم که
من نان نمی خواهم اگر آزادی نباشد،نخست چیز این است که هتمن
و هتمن باید آزادی های فردی ارزشمند شمرده شود و البته این را هم ناگفته نگذارم
که همه ی اندیشه های سوسیالیستی بد نیستند ولی اینکه دولتی کمونیستی
و سوسیالیستی و مارکسیستی بخواهد بر سر کار بیاید با آن مخالف هستم
چرا که نگاه باید به آینده باشد نه به گذشته و ایده ها و اندیشه های
تجربه شده و شکست خورده.

۲۷-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements