دیدیم که فریادهای سکولار خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ چگونه اسلامگرایان را به ترس و لرز انداخته بود

این همه از راست و چپ دارند خیزش دی ماه ۲۵۷۶ را می کوبند
ینی می خواهند اینجور القا کنند که خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ آدم هایی
بودند که به دلیل گرسنگی و بی پولی به جنبش درآمده بودند
ینی اینها تا این اندازه بی شرم هستند و می خواهند همه چیز را وارونه نشان دهند
چون از زدن برچسب واژه ی سکولار به این خیزش در هراسند.
کجا خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ از گرسنگی گفتند و از بی پولی و از بیکاری؟
این خیزشگران به دنبال نان نیامده بودند آنها برای برچیدن
رژيم ننگین اسلامی به میدان آمده بودند آری خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ آدمهای
پولدار و توانگری نبودند ولی این را خوب می دانستند که با بودن این ساختار
اسلامگرا در ایران، آینده برای ساکنان ایران تیره و تیره تر خواهد شد.
این ها باید هم بترسند از این چنین خیزش سکولاری
چرا که این چنین خیزشی، خودکامگی و تمامیت خواهی دینی را نشانه می گیرد.
می خواهند این خیزش را کمرنگ و بی ارزش نشان دهند
و به آن جنبه های اقتسادی ببخشند و آن را پوچ و بیهوده نشان دهند
ولی دیدیم که فریادهای سکولار خیزشگران دی ماه ۲۵۷۶ چگونه
اسلامگرایان را به ترس و لرز انداخته بود.

۲۷-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements