در نبود تروریست ها،جهان جای زیبا و آرام و امنی برای زیستن خواهد شد

گزارش های خبری نشان از این دارد که هنوز یک روز از واکنش موشکی
آمریکا و فرانسه و انگلیس در پاسخ به وهشیگری های بشار اسد نگذشته بود
که چند پایگاه نزامی در سوریه از سوی پرنده هایی ناشناس درهم کوبیده شده اند
به دنبال در هم کوبیده شدن این چند پایگاه، گفته میشود که
شماری از نیروهای وابسته به سپاه تروریستی پاسداران کشته شده اند.
این روزها همه اش خبرهای بد است که رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران دارند دریافت می کنند.
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران این را بدانند
که من برای مرگ هیچ تروریستی اندوهگین نمی شوم
در نبود تروریست ها،جهان جای زیبا و آرام و امنی برای زیستن خواهد شد.

۲۷-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements