درود بر دونالد ترامپ و درود بر رییس جمهور فرانسه

پس از واکنش موشکی سه کشور آمریکا،فرانسه و انگلیس و در هم کوبیده شدن
چند پایگاه نزامی و چندین پایگاه ساخت بمب شیمیایی دولت بشار اسد
زبان سرکردگان رژیم ننگین اسلامی و زبان سرداران سپاه تروریستی پاسداران
بند آمده است ینی چیزی برای گفتن ندارند به جز اینکه یاوه بگویند
و خودشان را نیرومند نشان دهند.
سرداران سپاه تروریستی پاسداران چون می دانستند که
دونالد ترامپ، فرمان در هم کوبیده شدن پایگاه های بشار اسد
را خواهد داد از شدت ترس یا گریخته بودند و یا پنهان شده بودند.
درود بر دونالد ترامپ و درود بر رییس جمهور فرانسه
درود بر اینها که ما آزادی خواهان را ناامید نکردند و پاسخ
وهشیگری های بشار اسد خونخوار و سپاه تروریستی پاسداران را دادند.

۲۷-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements