این رژيم سرتا پا اسلامی و ننگین،نزدیک به چهل سال است که دارد می کشد و شکنجه می کند و تجاوز می کند و می دزدد و زور می گوید و سرکوب می کند

چند بار میشود که می بینم آقای سام قندچی در تارنمایش
روی سخنش با آخوند بنفش(روهانی) است و از این فرد
که پیشینه ی تروریستی بلند بالایی هم دارد خواسته هایی دارد که
ناشدنی است ، آخوند بنفش هم یکی است مانند خامنه ای تروریست
نباید از تروریستی مانند او انتزار داشته باشید که بیاید نگران آزادی خواهانی
چون سهیل اربی و گلرخ ایرایی و ستار بهشتی ها باشد برای او تنها
ماندگاری رژيم ننگین اسلامی ارزشمند است و در این راه
هتا شکنجه و ترور و تجاوز به آزادی خواهان و دگراندیشان را مجاز می داند.
سران رژیم ننگین اسلامی باد کاشته اند و توفان درو خواهند کرد
اینجوری نیست که بخواهم این ها را ببخشم و یا کارنامه ی تروریستی شان
را فراموش کنم،من نه می بخشم و نه فراموش می کنم.
این رژيم سرتا پا اسلامی و ننگین،نزدیک به چهل سال است
که دارد می کشد و شکنجه می کند و تجاوز می کند
و می دزدد و زور می گوید و سرکوب می کند
این ساختار تروریستی با گفتار درمانی درست بشو نیست
چون پایه هایش بر تروریسم اسلامی استوار است و می بایست سرنگون شود.

۲۷-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements