برخی درباره ی استپان هاوکینگ یک چنین داستانی را سرهم کرده اند

بسیار پیش می آید که پس از مرگ آدم های بی خدا یا ناباوری که نامدار
و شناخته شده هستند ، مردم برایشان داستان می سازند و می گویند که
آن فرد ناباور در بستر مرگ، به دین و خدا باور پیدا کرده است.
این بار برخی درباره ی استپان هاوکینگ یک چنین داستانی را سرهم کرده اند
تا در زمانه ای که باورهای دینی دارد کمرنگ تر میشود بتوانند
با این کارها همچنان دم و دستگاه دین را سرپا نگه دارند.
استپان هاوکینگ چند سال پیش گفته بود که هیچ کسی جهان را نیافریده
و از دید او جهان برای آغازش نیازی به خدا ، نداشته است.

نکته:
در اینباره نوشته ای در تارنمای یو اس ای تودی خواندم
که به این نکته پرداخته بود و من هم خواستم اشاره ی کوتاهی به آن داشته باشم.

۲۶-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements