آیا فرارسیدن زاد روز یک تروریست،شادباش گفتن دارد؟

امروز سری به تارنمای مجاهدین خلق زدم و دیدم که پیام شادباشی
به مناسبت زاده شدن سرکرده ی تروریسم اسلامی(پیامبر اسلام)
در آن نقش بسته است به راستی این مجاهدین خلق در ذهنشان چه می گذرد؟
اینها آیا می خواهند با اسلام ننگین به مبارزه با رژيم ننگین اسلامی بروند؟
چه خنده دار و مسخره است که کسی بخواهد با اسلام ننگین
به مبارزه با تروریسم اسلامی برود؟
پیامبر اسلام مگر همان کسی نیست که در کتاب خود(قرآن ننگین)
فرمان به ترور و کشتار و شکنجه ی و برده گیری دگراندیشان و ناباوران داده است؟
آیا فرارسیدن زاد روز یک تروریست، شادباش گفتن دارد؟
بارها گفته ام که اگر این دین پرست ها و خداباورها بخواهند
باورها و مقدساتشان را بر سر دگراندیشان و سکولارها بکوبند
و آن ها را ابزاری برای سرکوب و شکنجه و سانسور بکنند
با مقدسات و باورهای نابخردانه و ابلهانه ی آنان
به مانند یک دستمال توالت رفتار خواهم کرد.

۲۶-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements