کسانی که روزها خواب می بینند

آن هایی که شب در کنج خلوت اندیشه هایشان،خواب می بینند
همه ی آن را در بیداری،بیهوده می یابند.
ولی کسانی که روزها خواب می بینند،خترناک اند(آسیب زا هستند)
زیرا امکان دارد آنچه که در خواب دیده اند را بخواهند اجرا کنند.

لارنس اربستان

بن مایه:
از نسک فزا در بیست سال آینده
به گردآورندگی تامس آر مک دانف

۲۶-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements