آمریکا بزرگترین دموکراسی روی زمین می باشد که جهان آزاد را نمایندگی می کند

سیگنال های بسیار نیرومندی از درون ایران اشغالی به
دولت دونالد ترامپ فرستاده شده است که نیرومندترینش
سیگنالی بود که در خیزش دی ماه ۲۵۷۶ فرستاده شد
و دیدیم که دولت دونالد ترامپ نیز خیزش دی ماه ۲۵۷۶ را تنها نگذاشت
و گفت که در زمانی مناسب از آزادی خواهان ایرانی پشتیبانی خواهد کرد.
تا زمانی که زنده هستم پشتیبانی آقای دونالد ترامپ و همکاران او از
به پاخاستگان و دل به دریا زدگان ایرانی را فراموش نخواهم کرد
زمانی که جهان در برابر سرکوبگری رژيم ننگین اسلامی سکوت کرده بود
دونالد ترامپ و کابینه ی او بود که سدای آزادی خواهان ایرانی شد
و نگذاشت تا آنها اهساس تنهایی کنند.
آمریکا زادگاه انسان های بزرگی چون آبراهام لینکلن و مارتین لوترکینگ است
آمریکا بزرگترین دموکراسی روی زمین می باشد که جهان آزاد را نمایندگی می کند
اگر که پرچم میهنی ام شیر و خورشید را در یک دست گرفته ام
پرچم آمریکا را نیز در دست دیگرم دارم
به راستی که اگر کشور آزاد و نیرومندی چون آمریکا نبود
کره ی زمین جای بسیار خترناک تری برای زیستن بود.
از آقای دونالد ترامپ،بانو نیکی هیلی و سایر بلندپایگان باشرف آمریکایی
که از خیزش آزادی خواهان در دی ماه پشتیبانی کردند و هرگز سکوت نکردند
سپاسگزاری می کنم و هرگز این کار بزرگ آنها را فراموش نخواهم کرد
و هرگز از یادم نمی رود، زمانی که کسی از دختران خیابان انقلاب یادی نمی کرد
این آمریکایی ها بودند که کار آنها را ستودند و سدای آنان شدند.

۲۶-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements