درگذشت استپان هاوکینگ،آرام بخواب استپانی کوچلوی دوست داشتنی

خبر درگذشت استپان هاوکینگ ، دردناک ترین خبری بود که خواندم
ینی دیدن این خبر، شادی و خوشی دیروزم در جشن چهارشنبه سوری
را امروز برایم تلخ کرد،نخست خبرش را در برخی تارنماها دیدم
و برای اینکه ببینم خبر درست است یا نه، سری به تارنمای بی بی سی زدم
چون استپان هاوکینگ یک انگلیسی است و برای همین تارنمای بی بی سی
بهترین جا برای رد یا تایید این خبر بود
و دیدم که آری خبر درگذشت استپان هاوکینگ درست است.
بزرگنمایی نیست اگر که بگویم با مرگ استپان هاوکینگ
ستاره ای بزرگ را از دست دادیم.
این چنین انسان هایی چون کمیاب اند باید مانند گوهرهایی گرانبها
از آنها نگهبانی و نگهداری شود و البته درباره ی استپان هاوکینگ
خوش بختانه این چنین بود و از او نگهداری،نگهبانی و پرستاری میشد.
درگذشت استپان هاوکینگ از تلخ ترین خبرهای امسال بود که
من را به شدت اندوهگین کرد به ویژه که یاد بگو و مگوی خودم
با یک بسیجی ریشو افتادم که آن بسیجی می خواست بگوید
که از استپان هاوکینگ بیشتر می فهمد و بیشتر می داند
هتا گستاخی این بسیجی تا بدانجا بود که فلج بودن
این انسان بزرگ را مسخره میکرد در هالی که کل هیکل آن
بسیجی به همراه آن کله ی پوکش به اندازه ی یک تارموی
استپان هاوکینگ هم نمی ارزید.
با بودن این چنین انسان های خردگرا و دانشمندی بر روی زمین است
که اندکی از دردهایم التیام می یابد و از دست دادن او بی شک
اندوهی بزرگ برای همه ی خردگرایان می باشد.
با سینه ای پردرد و چشمانی اشک آلود می خواهم بگویم که:
آن نگاه خیره اش همیشه در یادم خواهد ماند
آرام بخواب استپانی کوچلوی دوست داشتنی.

۲۳-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements