همه چیز آهسته آهسته دارد روی سر رژيم ملاها آوار میشود

در کشور آلمان ، هواپیمای این وزیر امور خارجه ی رژيم ملاها(رژيم اسلامی)
درخواست سوخت گیری می کند ولی کسی پیدا نمیشود که به هواپیمای
او سوخت برساند یا این که او به کرواسی می رود و هیچ بلند پایه ای
به پیشوازش نمی آید.
یا اینکه این آخوند شاهرودی تروریست که برای درمان به آلمان رفته بود
سراسیمه و شتاب زده از آلمان می گریزد چون ترس دارد و می داند
که جنایتکاران هرگز بخشیده و یا فراموش نمیشوند و دیدیم که
چگونه شماری از ایرانیان دادخواه ، این تروریست را وادار به گریز از
خاک آلمان کردند.
از این ها گذشته،خیزش دی ماه و برخاستن دختران خیابان انقلاب
و به چوب آویخته شدن روسری ها یا ایستادگی جانانه ی درویش های گنابادی
در برابر سرکوبگران رژيم ننگین اسلامی، اینها همه و همه نشانگر این است
که همه چیز آهسته آهسته دارد روی سر رژيم ملاها آوار میشود.
اگر دونالد ترامپ هم برجام را کنار بگذارد که دیگر باید خودمان را
برای سرنگونی هتمی رژيم ننگین اسلامی آماده کنیم.
همان گونه که در زمان باستان، کوروش بزرگ یک تسمیم گیرنده ی بزرگ بود
دونالد ترامپ نیز یک تسمیم گیرنده ی بزرگ است اگر می بینید که
چندی است دونالد ترامپ و دولتش زیاد سر و سدا نمی کنند
برای این است که دارند روی تسمیم های تازه کار می کنند
که سپس ترها سدایش در خواهد آمد.

نکته:
دیدم که کژدم در وبلاگش به نکته هایی اشاره کرده است
و خواستم که هم اشاره ای به این نکته ها داشته باشم
و هم اینکه دیدگاه خودم را بنویسم.

۲۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements