سربازان گمنام ایران

امروز دیدم که کژدم در وبلاگش به واژه ی زیبای سربازان گمنام ایران اشاره کرده است
البته این سربازان گمنام را با سربازان گمنام امام زمان چاه نورد
نباید اشتباه گرفت.
سربازان گمنام امام زمان همان لات ها و اوباش های پاسدار و بسیجی
هستند که دشمنان سوگند خورده ی ایران می باشند،این تروریست ها
می دانند که یک روزی باید پاسخگوی تجاوزگری ها و شکنجه گری ها
و لات بازی هایشان باشند و البته آن هنگام برایشان روزگار بسیار سخت
و دشواری خواهد بود چون به خوبی می دانند که نه بخشیده میشوند
و نه کارهایشان فراموش خواهد شد و باید پاسخ همه ی جنایت هایشان را بدهند.
اگر این لات ها و اوباش ها،سربازان گمنام امام زمان چاه نورد باشند
من سرباز گمنام ایران هستم چون من را کسی نمی شناسد
البته من تنها نیستم و گمنام های دیگری بودند و هستند که
آن ها را نیز کسی نمی شناسد ولی من که این لات ها و
تروریست های پاسدار و بسیجی و هزب اللهی
را به خوبی می شناسم.

۲۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements