انسان کنونی با این توانایی و با این پیکر زیستی اش در آینده نخواهد توانست کاری از پیش ببرد و درجا خواهد زد

شادمان از این هستم که آقای سام قندچی با دو نوشته
تارنمایش را به روز کرده است،نوشتار امروزشان را که درباره ی
آینده نگری بود را به همراه چند تا از پانویس ها خواندم
و یاد یکی از کتاب هایی افتادم که فردی به نام پیتر اف دراکر آن را نوشته بود
که اگر درست یادم مانده باشد
نام کتاب،هازه ی پس از سرمایه داری بود.
خیلی پیشترها این کتاب را خوانده ام و نوشته هایش چندان
یادم نمانده ولی همین اندازه یادم مانده است که درونمایه ای نسبتن آینده نگرانه داشت
و در آن کوشیده شده بود به برخی از پرسش ها پاسخ داده شود.
البته باید به این نکته هم اشاره کنم که انسان کنونی با این توانایی
و با این پیکر زیستی اش در آینده نخواهد توانست کاری از پیش ببرد
و درجا خواهد زد و این را نیز به خوبی می داند وگرنه بسیاری از
کارهای پیچیده را به رایانه ها و هوش برنامه ریزی شده
و یا هوش خودیادگیر، نمی سپرد.

۲۱-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements