پرچم رژيم ننگین اسلامی باید به زیر کشیده شود

به راستی چه ننگبار و مایه ی سرافکندگی است که سرود کشورمان
پس از اشغال شدن دوباره اش به دست اسلامگراها
زدوده شد و شد سرودی در ستایش انقلاب ننگین اسلامی
شد سرودی در ستایش خمینی تروریست
شد سرودی در ستایش رژيم ننگین اسلامی
شد سرودی در ستایش اشغال شدگی ایران.
ایران اشغالی اکنون یک کشور زیر نفوذ است
زیر نفوذ اسلام ننگین و زیر نفوذ کشور روسیه.
تا زمانی که پرچم رژيم ننگین اسلامی به زیر کشیده نشود
نمی توان امید چندانی به آینده ی ایران داشت.

۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements