زنده باد آمریکا و سرنگون باد رژیم ننگین اسلامی

من هیچ دشمنی با کشور آمریکا ندارم و آمریکا را کشور رویاها می دانم
از همان کودکی آرزوی زیستن در کشور آزادی همچون آمریکا را داشتم
اگر تروریست های پاسدار و بسیجی و اگر سران رژیم ننگین اسلامی
فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهند، من زنده باد آمریکا می گویم
اگر تروریست های پاسدار و بسیجی و اگر سران رژيم ننگین اسلامی
فریاد مرگ بر اسراییل سر می دهند،من زنده باد اسراییل می گویم.
چون می دانم که این آمریکایی ها و اسراییلی ها نیستند
که در کشور اشغال شده ام ایران، آزادی را سرکوب می کنند
بلکه این تروریست های پاسدار و بسیجی هستند که آزادی ها
را سرکوب می کنند.
این آمریکایی ها و اسراییلی ها نبودند که در دهه ی ۱۳۶۰ به
زندانیان سیاسی زن تجاوز جنسی می کردند بلکه این کار را
تروریست های پاسدار و بسیجی انجام می دادند.
این تروریست های پاسدار و بسیجی بودند که دست به
کشتار گروهی زندانیان سیاسی در دهه ی ۱۳۶۰ زدند
و سرکوب کوی دانشگاه تهران و کشتارهای زنجیره ای را
در دهه ی ۱۳۷۰ رقم زدند.
این تروریست های پاسدار و بسیجی بودند که چند سال پیش
در شهر اسپهان به روی زنان و دختران اسید می پاشیدند.
آری این تروریست های پاسدار و بسیجی بودند که در
خیزش سال ۱۳۸۸،ندای سرزمینمان را کشتند و با خودرو
از روی آزادی خواهان ایرانی گذشتند و مردم را از بالای پل
به زمین پرت کردند.
آری این تروریست های پاسدار وبسیجی بودند که
ستار بهشتی را در شکنجه گاه کشتند.
همین تروریست های پاسدار و بسیجی بودند که در همین
خیزش دی ماه ۲۵۷۶ و از ترس سرنگونی رژيم ملاها
آزادی خواهان و جان به لب رسیدگان ایرانی را در خیابان
با گلوله و یا در شکنجه گاه هایشان کشتند.
پس از خیزش سال ۱۳۸۸ همین تروریست های پاسدار و بسیجی بودند
که به ترانه موسوی تجاوز کردند و سپس پیکر بی جانش را به آتش کشیدند
تا آنجا که هتا سدای کروبی نیز درآمد.
همین تروریست های پاسدار و بسیجی بودند که به زهرا کازمی
تجاوز کردند و سپس او را کشتند.
همه ی این کشت و کشتارها،شکنجه ها و تجاوزها
را همین تروریست های پاسدار و بسیجی انجام دادند
نه آمریکایی ها و نه اسراییلی ها.
پس می گویم سرنگون باد رژيم ننگین اسلامی
زنده باد آمریکا
زنده باد اسراییل.

۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements