تروریست های پاسدار و بسیجی جایشان در امنیتی ترین زندان های جهان است

این ماموران تروریستی-امنیتی رژیم ننگین اسلامی همان هایی هستند
که برای دریافت مقداری پول ماهیانه،آماده اند تا آزادیخواهان ایرانی
را با گلوله در خیابان بکشند و یا آنها را سرکوب و شکنجه کنند.
یک مشت لات هستند که اگر مزدور رژيم ننگین اسلامی نمیشدند
شک نکنید که تبهکار میشدند نه اینکه تبهکار نیستند بلکه
خودجوش یک تبهکار بودند و به جای رژيم ننگین اسلامی
برای خودشان کار می کردند.
کسی که برای ماندگاری این رژيم ننگین اسلامی همه ی تلاشش را می کند
و در شمار نیروهای تروریستی-امنیتی رژيم ننگین اسلامی می باشد
بی شک خودش یک تروریست است.
سازمان های امنیتی و پلیسی رژيم ننگین اسلامی همگی شان سرو ته یک کرباس هستند
و الکی نباید دل را به این خوش کرد که اینها روزی بخواهند به جنبش دل به دریا زدگان بپیوندند
مگر اینکه ماجرای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی به گام های پایانی اش برسد
و سران این سازمان ها و کارکنانش بخواهند برای گریز از دادگاهی و مجازات شدن
به این جنبش بپیوندند ولی کور خوانده اند،چون کارهایی که این ها کرده اند
نه فراموش خواهد شد و نه بخشیده خواهد شد.
تروریست ها جایشان زندان است آنهم در امنیتی ترین زندان ها
تا که نتوانند تهدیدی برای آزادی و امنیت و آرامش جهانی باشند
بی شک جای تروریست های پاسدار و بسیجی در امنیتی ترین زندان های جهان است.

۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements