باید پرونده ی موشکی رژيم ننگین اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل برود

رژیم ننگین اسلامی بارها و بارها موشک در اختیار گروه های تروریستی
در خاورمیانه گذاشته است و هتا به این کارش افتخار می کند و آشکارا
می گوید که این موشک ها را خودش در اختیار این گروه های تروریستی می گذارد.
سپاه تروریستی پاسداران و سران رژیم ننگین اسلامی بارها و بارها
کشور اسراییل را به موشکباران شدن و نابودی تهدید کرده اند
و همچنان موشک در اختیار گروه تروریستی هزب الله لبنان می گذارند
و گروه های تروریستی در یمن را نیز به موشک تجهیز می کنند.
پرونده ی موشکی رژیم ننگین اسلامی باید به شورای امنیت سازمان ملل برود
و این یکی از راه هایی است که می تواند جلوی ناامن تر شدن جهان را بگیرد.

۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements